Część główna

Statut fundacji

TEKST JEDNOLITY STATUTU
FUNDACJI „ZMIEŃMY ŚWIAT”

Ustalony przez Fundatorów : Krzysztofa Giemza i Annę Giemza dnia 15.01.2014 na podstawie przepisu art.5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. „o Fundacjach”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Zmieńmy Świat”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Krzysztofa Giemza i Anna Giemza, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Grażyny Derlaga w Tarnowie, ul. Bernardyńska 19, w dniu 22.07.2002 r., repertorium A nr 1713/2002, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6.06.1984 r. (Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Tarnów.

§ 4

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną a całość swoich dochodów przeznacza na działalność statutową. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie form działalności wymienionych w § 8.2 pkt.2,3,5,6,12,16,18.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji.

Rozdział II

Cel, zakres i formy działania Fundacji:

§ 8

1.Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; wspierania działań w zakresie ochrony środowiska; promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia;
uwzględniająca w szczególności.

 • a) działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
 • b) działania na rzecz dobrostanu zwierząt.
 • c) pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym.
 • d) podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.
 • e) wspieranie i opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi, twórcami wykazującymi postawę proekologiczną i humanitarną wobec ludzi i zwierząt.
 • f) działanie na rzecz propagowania zasad ekologii głębokiej.
 • g) działalność kulturalna.
 • h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • i) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • j) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.
 • k) ochronę środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie.
 • l) podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i przeciwdziałanie tym zmianom.
 • m) promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi.
 • n) propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia.
 • o) pomoc społeczną.
 • p) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.
 • r) promowanie wegetarianizmu i weganizmu.
 • s) promowanie odnawialnych źródeł energii.
 • t) promowanie i organizacja wolontariatu.

2.Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • 1) prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych.
 • 2) pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt.
 • 3) organizowanie i finansowanie edukacji we wszystkich aspektach zdrowego stylu życia.
 • 4) współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie.
 • 5) organizacje warsztatów, spotkań tematycznych, odczytów, wykładów, wystaw, prelekcji, dni dobroci i przyjaźni do zwierząt.
 • 6) działalność wydawniczą, poligraficzną i badawczą poprzez wydawnictwo broszur, książek, plakatów, ulotek, folderów, materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie papierowej oraz elektronicznej.
 • 7) współpraca z władzami oświatowymi i ze szkołami w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
 • 8) inicjowanie i popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska.
 • 9) prowadzenie aukcji w celu pozyskania środków na cele statutowe.
 • 10) prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt.
 • 11) wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • 12) edukację ekologiczną.
 • 13) działanie na rzecz praw zwierząt.
 • 14) organizacja zbiórek publicznych.
 • 15) organizowanie tematycznych konkursów plastycznych, literackich i muzycznych dla dorosłych i młodzieży.
 • 16) organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: koncerty, festiwale, wystawy, happeningi, aukcje dzieł sztuki i innych przedmiotów.
 • 17) patronat nad wydarzeniami kulturalnymi.
 • 18) prowadzenie własnego ośrodka informacji i doradztwa.
 • 19) organizowanie internetowych stron, baz danych i list dyskusyjnych w Internecie.
 • 20) przekazywanie treści zgodnych ze Statutem w ramach reklamy zewnętrznej i wewnętrznej.
 • 21) zbieranie i organizowanie w postaci archiwum materiałów dotyczących ochrony zwierząt i ekologii (książki, czasopisma, zdjęcia, wycinki prasowe, prace artystyczne, filmy video, nagrania, wydawnictwa elektroniczne i inne.
 • 22) tworzenie banków informacji o działaniach społecznych, naukowych i gospodarczych oraz technologiach służących poszanowaniu praw człowieka i zwierząt, a także ochronie środowiska.
 • 23) organizowanie czynnego protestu w postaci wieców, pikiet, marszów, demonstracji i innych form zgodnych z obowiązującym prawem.
 • 24) redagowanie petycji, zbieranie podpisów pod nimi i przekazywanie ich właściwym organom państwowym, organizacjom i firmom.
 • 25) organizowanie i szkolenie inspektorów na terenie całego kraju, działających wyłącznie za zgodą władz Fundacji i w ramach ustalonych przez Zarząd, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • 26) dokonywanie przez inspektorów, w zgodzie z obowiązującym prawem, interwencji i inspekcji w miejscach, gdzie naruszane są prawa zwierząt i ludzi, zasady humanitarnego postępowania wobec nich, a także zasady postępowania zgodnego z wymogami ekologii.
 • 27) składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony zwierząt, przyrody i zdrowia ludności.
 • 28) przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania bezdomności oraz poszanowania środowiska naturalnego.
§ 9

Dla realizacji swych celów Fundacja organizuje imprezy publiczne, dążąc do pozyskania nie tylko stosownych środków finansowych, lecz także propagując idee określone w § 8.

§ 10

Fundacja może także wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 200 (słownie : dwieście złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 13

Przyjmuje się zasady zachowania przejrzystości działania fundacji oraz uniemożliwienie wyprowadzenia majątku poza fundacje przez wprowadzenie zakazów:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"

- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego organizacji

- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • 1.Darowizn, spadków, zapisów osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą
 • 2.Dotacji i subwencji oraz grantów,
 • 3.Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • 4.Dochodów z majątku Fundacji.
 • 5.Odsetki i depozyty bankowe
 • 6.Wpływy z działalności odpłatnej
 • 7.Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 • 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na realizację celów statutowych.
 • 9.Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową
§ 15

Dochody pochodzące z darowizn, spadów, zapisów i subwencji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania takiego oświadczenia nie powstają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w kwocie stanowiącej – co najmniej – równowartość 1 000 dolarów USA, o ile wyrażą stosowne życzenie, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.

§ 18

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 19

Organami Fundacji są:
Zarząd Fundacji i
Rada Fundacji.

§ 20
 • 1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 • 2.Rada Fundacji składa się z trzech osób powołanych przez Fundatorów na nieokreśloną kadencję.
 • 3.Fundatorzy wyznaczają i odwołują Przewodniczącą /Przewodniczącego Rady Fundacji, która/ który reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 • 4. Rada podejmuje działalność, gdy w jej pracach może brać udział co najmniej trzy osoby w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. W przeciwnym przypadku jedynym organem jest Zarząd Fundacji.
 • 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
-żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
-żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień

§ 22

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wice-przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 23

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Członkowie Rady Fundacji:

 • -nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • -nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • -mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni
§ 24

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§ 25

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 26

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

§ 27

Rada jest ciałem opiniodawczym i doradczym.

§ 28

Zarząd Fundacji składa się z trzech osób: Prezesa i dwóch Wice-Prezesów i jest wybierany z grona Fundatorów, względnie wskazanych przez nich osób. Jest powoływany na czas nieoznaczony. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

Fundatorom działającym łącznie służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 30

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym statucie, Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji.

§ 31

Zarząd w szczególności:

 • a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • b) uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
 • c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 • e) tworzy – w razie potrzeby – pomocnicze jednostki organizacyjne Fundacji,
 • f) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu.
§ 32

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot uzasadnionych kosztów pracy lub wynagrodzenie.

§ 33

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile postanowienia niniejszego statutu nie wymagają podejmowania decyzji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 34

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie jedna członkini/jeden członek Zarządu Fundacji

Rodział V
§ 35

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 36

Zmiana statutu wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.

Rodział VI

Postanowienia końcowe

§ 37

Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Rodział VII

Likwidacja Fundacji.

§ 38
 • 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą Fundatorów.
 • 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
 • 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.